|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Ordbog
table border="1">
Aflejring: Slik og sand i havet, der falder ned på havbunden og bliver liggende
Bagvand: Vand fra åen, der oversvømmer mark og eng. Bagvand opstår, når det blæser så meget, at åens vand ikke kan løbe ud i havet.
Banker: (Sand- eller muslingebanker) Forhøjninger i Vadehavet, som består af sand eller muslinger
Bunddyr: Dyr, der lever på eller i havbunden
Dige: En jordvold, der beskytter lave områder mod oversvømmelser
Dyb: Stor vandrende, hvor igennem tidevandet løber ud og ind af Vadehavet
Dæmning: En vold af jord, hvorpå en vej eller jernbane fører over noget vand - eller en vold, der spærrer for et vandløb
Ebbe: Tiden hvor vandet falder fra højvande til lavvande
Ebbevej: En vej, der kun kan bruges ved lavvande
Faskine: Bundter af grene, der er brugt til at bygge et hegn/faskingård
Faskingård: Stort indhegnet område på vaden, der bruges til at indvinde nyt land. Kaldes også en slikgård
Flod: Tiden hvor vandet stiger fra lavvande til højvande
Forland: Marsklandet foran digerne ud mod havet
Geest: Den højtliggende del af landskabet som ikke bliver oversvømmet
Grøbling el.grøblerende: Rende gravet i vaden
Højsand: En sandø, der normalt ikke overskyldes ved højvande
Højvande: Det tidspunkt, hvor vandet står højest. Dagligt højvande er den højde, vandet normalt når.
Inddige: Når man bygget et dige mellem havet og landet
Klæg: Fugtig sandjord blandet med ler
Klæggrav: Et sted, hvor man har gravet klæg
Kog: Inddigemarsk
Kote 5: Det er 5 meter over havets gennemsnitlige vandstand
Ladeplads: Et sted ved kysten eller ved en åbred, hvor man ladede varer om. At lade betyder at losse eller laste et skib, dvs. tømme det for varer eller læsse varer på det
Lavvande: Det tidspunkt hvor vandet står lavest
Lo: Rende, som tidevandet har skabt i marsken
Låningsvej: Vej på en låning, dvs. på et område mellem to rækker af faskiner, fyldt op med klæg eller sten
Marsk: Fladt land ved kysten af Vadehavet dannet af havet
Nipflod: Når tidevandsforskellen er mindst. Det sker ved halvmåne
Priel: Tidevandsrende i vaden
Raste: Hvile, og evt. spise
Slik: Fint sand og mudder, der aflejres i Vadehavet
Slikgård: Stort indhegnet område på vaden, der bruges til at indvinde nyt land. Kaldes også en faskingård
Springflod: Når vandet stiger kraftigt og der er stor forskel mellem høj- og lavvande. Det sker ved fuldmåne og nymåne
Stormflod: Når vandet stiger mere end normalt, ofte samtidig med at det stormer fra vest
Tidevand: Det at vandet stiger og falder hver 12½ time. Tidevandet er styret af månens og solens tiltrækningskraft og jordens rotation
Tidevandsforskel: Forskellen mellem høj- og lavvande
Trækfugle: Fugle, der yngler ét sted og overvintrer et andet
Vadehavet: Det lavvandede havområde fra Blåvands Huk ved Danmarks vestkyst til Den Helder i Holland
Vaden: Havbund i Vadehavet, der skiftevis er dækket af vand eller tørlagt afhængig af tidevandet
Værft: Jordhøj bygget af mennesker, hvorpå man tidligere byggede sin gård for at sikre sig mod oversvømmelse under stormflod

 


Kategorier på sider:

Planterne ved vadehavet Kort over vadehavet Besøgssteder Marskdannelsen Vadehavet Ferie i Danmark Vesterhavet Vadehavscentret Nationalpark vadehavet Camping i Danmark Feriebolig i Danmark Dyrene ved vadehavet Ordbog Attraktioner Hotel
 
 
 Du er her: Vadehavet - Netannoncer Vadehavet - - Hvad er Vadehavet en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.